Shimao Loong Palace Villa Type 480 Show Villa, Beijing
Dayi Residential Park, Guangzhou
Fortune Mansion Residence, Beijing
Brother Fortune Type 180 Show Flat, Baotou
Brother Fortune Type 160 Show, Baotou
Brother Fortune Lower Fourplex Villa Show Flat, Baotou
Brother Fortune Upper Fourplex Villa Show Flat, Baotou
Shokai La Croyance B1 Villa, Beijing